Open Source Gruppen

Open Source Gruppen, der blev startet i foråret 2010, tæller nu 18 kommuner.

Det er netværket målsætning, at hver enkelt myndighed skal kunne anvende IT-ressourcerne bedre ved hjælp af den rådgivning og koordinering, som indhentes via erfagruppen.

De myndigheder, der overvejer at benytte open source, skal have indhold med fra gruppen, der løbende kvalificerer beslutningen om at implementere eller undlade at implementere open source produkter og services.

De organisationer, der i dag benytter open source, skal have konkret og anvendelseorienteret input med hjem til deres organisationer.

Det er således ikke en forudsætning, at alle deltagere skal benytte open source produkter. Formålet er at give de deltagende organisationer det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt de skal benytte open source - og hvordan de i givet fald skal gøre det på den omkostningsmæssigt bedste måde.

Gruppens medlemmer

Gruppen er målrettet kommuner og regioner og de institutioner, der er tilknyttet de to myndighedstyper, herunder skoler og hospitaler. Og gruppen er også åben for ministerier.

Facilitator og opgaver

Magenta ApS administrerer og planlægger erfa-gruppens aktiviteter i enighed med erfagruppens medlemmer.

Kontaktpersoner hos Magenta er Morten Kjærsgaard

Facilitator

  • forpligter sig på at være på forkant med udviklingen i open source - i Danmark såvel som globalt,
  • koordinerer indsatsen i relation til leverandører af ESDH og andre fagsystemer (herunder KMDs portefølje), således at anvendelse af open source bliver en reel mulighed for de deltagende myndigheder,
  • samler behov og forespørgsler fra de deltagende myndigheder og koordinerer anmodning om støtte fra blandt andet IT- og Telestyrelsen,
  • sikrer, at deltagerne har et vedvarende overblik over de forskellige ODF-kontorpakker (LibreOffice, OpenOffice, Lotus Symphony, Novell Edtion, mv.) ,
  • leverer struktureret input til de business cases, som hver enkelt myndighed måtte arbejde på.

Medlemmernes aktive deltagelse

Gruppens medlemmer har selv indflydelse på mødernes indhold. Medlemmerne opfordres til at deltage aktivt på møderne, for eksempel ved at forberede og fremlægge et emne.

Kontingent, betaling og opsigelse af medlemskab

Hver deltagende myndighed betaler et kontingent til Magenta ApS. Kontingentet fastsættes en gang årligt og betales forud for et halvt år af gangen. Medlemskabet kan opsiges hvert halve år. Kontingentet er ikke personligt, og et medlem kan deltage med forskellige personer fra gang til gang.

Vilkår for deltagelse

Kontingentet giver én person fra den pågældende organisation adgang til at deltage i erfagruppens møder. Såfremt en myndighed ønsker flere pladser på et møde, vil de ekstra deltagere blive faktureret for forplejning på udgiftsniveau.

Kontingentet dækker planlægning, forberedelse og koordination samt udgifter til forplejning for én person i forbindelse med afholdelse af møder. Kontingentet dækker desuden udgifter til eksterne oplægsholdere, men ikke deltagernes transport og ophold i forbindelse med møder.

Samarbejdsform og kommunikation

Kommunikation i forbindelse med erfagruppen vil ske via en mailingsliste. Hvert medlem udpeger en primær kontaktperson, men der kan godt være flere modtagere af mails.

Magenta etablerer desuden et webforum, hvor medlemmerne kan diskutere prioriterede emner ? eller blot løst og fast efter behov.

Kontingent på 20.000 kr. - til faste udgifter og én deltager

Kontingentet dækker tidsforbrug (17.000 kr. pr. myndighed) samt forplejning til én deltager. Ved deltagelse i 5-6 møder, vil forplejningen udgøre ca. 3.000 kr.

Kontingentet faktureres halvårligt, to gange 10.000 kr.

Kontingent tages op til revision en gang om året i forbindelse med medlemsstatus i første kvartal. Flere medlemmer betyder lavere kontingent pr. medlem.

Mødefrekvens

Der holdes 4 faste møder i erfagruppen. Vurderer medlemmerne, at der er et behov, afholdes desuden 2-4 teknisk orienterede møder mellem erfagruppens møder.

Mødested og tidspunkt aftales i en særskilt årsplan.