Magenta er Skandinaviens største open source IT-leverandør. Vi optimerer din business case med open source IT-løsninger.

Se vores seneste cases

Projekt Netwerk

Netwerk er et samarbejdsprojekt mellem Ventilen og Mary Fonden med det formål at forebygge ensomhed blandt elever. Vejen er stærkere fællesskaber på ungdomsuddannelserne, og redskabet er blandt andet projektnetwerk.dk, der giver lærerne mulighed for at hjælpe de elever, der føler sig ensomme.

Læs mere
Tilbage til oversigten

Folketingets Ombudsmand

Da Folketingets Ombudsmand besluttede at relancere sit website, var den største udfordring at skabe en hensigtsmæssig organisering af den omfattende viden, som institutionen ligger inde med.

Websitet skulle understøtte fire forskellige målgruppers behov for information:

  • Professionelle, hovedsagelig jurister og andre sagsbehandlere
  • Journalister
  • Borgeren, der ønsker at afgive en klage
  • Den interesserede borger (herunder elever og studerende)

Desuden skulle der skabes bedre redigeringsbetingelser for websitets webmaster og redaktører, så det ikke krævede tekniske forudsætninger at skulle lægge informationer på sitet.

Med OBVIUS™ kan informationer samles og systematiseres i ét workflow. Webmaster kan angive, hvordan den indsamlede viden skal knyttes sammen, og hvor den skal publiceres. Klassifikations- og metadateringssystemet i OBVIUS™ giver webmaster og redaktører et stærkt redskab til at skabe krydsrelatering af informationerne.

Avancerede funktioner letter søgning

Klassifikations- og metadateringssystemet i OBVIUS™ gør, at også den eksterne bruger får et avanceret og samtidig overskueligt værktøj til at søge i websitets vidensbase.

På ombudsmanden.dk udnyttes krydsrelateringsfunktionen desuden til at lave en avanceret onlinesøgning efter Ombudsmandens beretninger. Søgningen bevæger sig fleksibelt ned gennem klassifikationens 6 niveauer – uden at brugeren mister overblikket.

Faciliteten giver brugeren mulighed for at bevæge sig fra et generelt niveau til et mere og mere specifikt sagsniveau – hele tiden med en fastholdelse af overblikket i forhold til de øvrige kategorier.

Gammel viden på nye flasker – og Word-dokumenter med 4.000 fejl

Når en organisation relancerer sit website, er det mest presserende spørgsmål som regel: Hvad gør vi med den eksisterende information? For Folketingets Ombudsmand var udfordringen af dobbelt karakter: Dels skulle de fleste informationer fra den gamle hjemmeside med over på den ny, dels skulle et stort antal dokumenter i Word-format – sager og udtalelser fra Ombudsmanden – overføres til websitet.

Den første opgave – overførslen af data fra det gamle website – er en opgave, vi har løst mange gange tidligere, så udfordringen var til at overse. Den anden udfordring – de mange Word-dokumenter, hvoraf flere var på mere end 100 sider – havde vi ikke løftet tidligere i denne målestok. Vi oplevede blandt andet, at nogle af de mest komplicerede dokumenter medførte flere end 4.000 fejl, hvis vi blot kopierede teksterne ind på websiden med vores standardværktøjer. En Word-fil ser tilforladelig ud, men koden bagved er ofte meget rodet. Det giver problemer i forhold til for eksempel blinde, der bruger såkaldt kompenserende software til at få læst tekst op. Dokumenterne var med andre ord fyldt med fejl og ‘snavs’ – et fænomen vi ofte ser, når Word-tekster overføres til netmediet, men aldrig i dette omfang.

Nyt filter renser for fejl

Efter aftale med Ombudsmanden afsatte vi en ekstra pulje af timer til at udvikle et filter, som skulle sikre, at koden renses for fejl, men som samtidig ikke måtte ændre på opsætningen af dokumenterne og tekstformateringen – skriftstørrelser skulle bibeholdes, det samme med tekster i fed, kursiv og understreget. Og punktopstillinger, citater og andre virkemidler skulle stå intakt efter overførslen. Det var en udfordring.

Efter et intensivt udviklingsprojekt – vel at mærke midt i den planlagte produktions- og implementeringsfase – opnåede vi et resultat, som overraskede såvel os selv som ombudsmandens web-gruppe: Det lykkedes os at få udviklet et filter, der bevarer alle formateringer, og som renser Word-dokumenter så effektivt, at vi i dag kun oplever ganske få fejl – og ‘solstrålehistorien’ er, at dokumentet, der affødte 4.000 fejl, kørte fejlfrit ind på websiden efter at have været igennem filtret.

Rensningen af koden har desuden givet webmaster og de øvrige redaktører en både hurtigere og lettere redigering, fordi de ikke længere skal bruge tid og ressourcer på at rydde op i koden i de tekstfiler, der skal lægges på sitet.

Klageformular

 

Folketingets Ombudsmand lagde i 2011 en ny klageformular på hjemmesiden. Klager indeholder ofte følsomme oplysninger. Derfor har Magenta udviklet en løsning sammen med Ombudsmanden, hvor data er krypteret hele vejen fra borger til Ombudsmanden. Selve klageformularen ligger på en sikret side, så de data, borgeren indtaster, sendes krypteret ved hjælp af digital signatur. Det vil være en stor hjælp både for Ombudsmandens kontor og for de mere end 4.000 danskere, der hvert år klager til Ombudsmanden, at de nu kan bruge en formular på hjemmesiden. Formularen er med til at sikre, at Ombudsmanden får de oplysninger, der er brug for fra starten.

Københavns Universitet

Magenta har samarbejdet med Københavns Universitet siden foråret 2003, og vi står bag udviklingen af et samlet website for hele Københavns Universitet. Hjemmesiden er med 1-2 mio. læste sider dagligt blevet Københavns Universitets primære kommunikationsmedie.

Læs mere

Hope.dk

Blå Kors konsulterede i sommeren 2003 Magenta med et ønske om at skabe et web-community for alkohol-afhængige, deres pårørende og behandlere. Resultatet blev hope.dk, der i dag er blevet en vigtig spiller i den private såvel som den offentlige indsats for at få flere borgere med alkoholproblemer til at opsøge hjælp.

Læs mere
Næste

Vi er eksperter i disse services

Vores opgaver spænder fra udvikling, drift, rådgivning og vedligehold til support på systemer, infrastruktur og software. Vi nytænker og udfordrer markedet og er stolte af at vores innovative kræfter, som sikrer at vores kunder rykker fremad og får den nyeste viden og software. Alt vi laver er open source—hvilket gør mulighederne uendelige.

Arkivering

Når dit it-system skal afleveres til offentligt arkiv, skal det omdannes fra en driftsversion til en arkiveringsversion. Magenta tilbyder nu billigere arkivering takket være udviklingen af open source værktøjet Data Preservation Toolkit.

Læs mere

CMS

Magenta har leveret løsninger til web siden 1998. I dag er vi én af Danmarks førende leverandører af Content Management Systemer på open source vilkår.

Læs mere

Informationssikkerhed

Vi arbejder med data under sikre forhold via krypterede forbindelser, og vores hostingpartner er ISO 27001-certificeret. De fleste af vores produkter er designet til at behandle persondata. Derfor arbejder vi hjemmevant og målrettet efter Privacy by Design principper. Vi udfordrer vores kunder på sikkerhedsspørgsmål og tager hånd om, at de produkter, vi leverer, er i overensstemmelse med EU’s persondataforordning, så kunderne kan føle sig trygge som dataansvarlige.

Læs mere

Rammearkitektur

Rammearkitekturen sørger for at løsne det tekniske og økonomiske greb i kommunerne. Ved at indføre standarder, åbne snitfalder og den løst koblede it-arkitektur, sikres det, at der ikke skabes afhængigheder til specifikke leverandører. Automatisering af processer og arbejdsgange sikres ved genbrug af data mellem fagsystemer.

Læs mere
Næste

Seneste nyt fra Magenta

Find os på Digitaliseringsmessen 2018

For femte år i træk deltager vi på Digitaliseringsmessen i Odense Congress Center. I år ligger konferencen 27. september. Du kan finde os i Hal C.

Læs mere

Seks steps til GDPR

Magentas Databeskyttelsesansvarlig (DPO), Anne Dorte Bach, holdt tirsdag den 13. marts oplæg hos Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), hvor hun fortalte om Magentas praktiske tilgang til GDPR. Her kan du læse seks konkrete steps til, hvordan du arbejder med implementering af GDPR i en mindre virksomhed, uden at investere store summer i nye værktøjer.

Læs mere
Tilbage til oversigten

Brugercentreret sagsbehandling med Lokal Rammearkitektur

Ved årsskiftet 2017-2018 gik Lokal Rammearkitektur (LoRa) i luften som integrationsmotor i AffaldVarme Aarhus.

Forsyningsselskabet AffaldVarme Aarhus1 har til formål at “… udvikle fjernvarmeforsyningen og optimere affaldssystemerne [for at være] med til at sikre, at Aarhus Kommune kan leve op til sine mål bl.a. inden for energi, miljø og klima.”2

AffaldVarme Aarhus har over 65.000 kunder, og mange af dem er både varme- og affaldskunder. På grund af stor kundetilstrømning formulerede selskabet i slutningen af 2016 et ønske om at få udstillet kundedata fra flere fagsystemer i én brugergrænseflade, sådan at deres medarbejdere ville blive i stand til at danne sig et samlet overblik over alle deres kunder fra centralt hold. Det er ‘brugercentreret sagsbehandling’.

Helt konkret betyder det, at når en kunde henvender sig telefonisk til AffaldVarme Aarhus, kan medarbejderen slå kunden op i brugergrænsefladen og konsultere kundens historik, aftaler, kontaktoplysninger, mm.

For at kunne sende data fra fagsystemerne til brugergrænsefladen, skal der imidlertid foretages en integration af systemerne, og for at data skulle kunne flyde frit mellem systemerne, var kravet, at alle data skulle oversættes til den samme standard: Den fællesoffentlige OIO-standard.3

Fællesoffentlige standarder, rammearkitektur & open source

OIO-standardiseringen af data og overholdelsen af rammearkitekturens principper4 fordrer implementering af den fælleskommunale rammearkitektur. Det er her systemet LoRa (Lokal Rammearkitektur) kommer ind i billedet: LoRa er en konkret implementering af rammearkitekturen.

Fordelen ved at OIO-standardisere er, at andre systemer kan trække på fagspecifikke data, der ellers er utilgængelige for dem. Det betyder, at visionen om deling og genbrug af data er virkeliggjort.

Fordelen ved at overholde rammearkitekturens principper er, at man opnår en løs kobling systemerne imellem. Det tillader nem udskiftning af både de systemer, der indgår i it-landskabet, og af de leverandører, som har leveret systemerne. Derved undgås lock-in syndromet, som binder én til specifikke systemer og leverandører.

Et væsentligt element i projektet har været, at hele leverancen er leveret agilt og som open source.

Dette sidste betyder, at virksomheder, der som AffaldVarme Aarhus kan se idéen i at standardisere data, og tage de første skridt hen imod brugercentreret sagsbehandling, nu kan nyde godt af, at systemet er frit tilgængeligt.

Integration & datakvalitet

Hvad angår systemintegrationens lidt mere tekniske aspekter, forholder det sig sådan, at to Mox-agenter6 er koblet til affalds-fagsystemet og varme-fagsystemet (hhv. Microsoft Dynamics Arosia og KMD Easy Energy) i den ene ende, og til LoRa i den anden ende.

Mox-agenterne OIO-standardiserer fagsystemernes data, som derefter lagres i LoRa. Hver gang der sker en ændring i fagsystemerne – fx at en kunde skifter adresse eller afgiver en ny ordre – bliver denne opsnappet af Mox-agenterne, og data bliver efterfølgende opdateret i LoRa. Denne notifkationsservice er en del af Mox-agenterne, som sørger for at holde data ajourførte dagligt.

På vej fra fagsystemerne og ind i LoRas mave bliver data også beriget med autoritative stamdata fra fællesoffentlige kilder. For øjeblikket handler det om CPR-, CVR- og adressedata fra fællesoffentlige kilder (Serviceplatformen og Dansk Adresse Register). Man ønsker også på sigt at trække på andre fællesoffentlige løsninger – fx OIS-servicen (BBR-data) og Digital Post. Alt sammen vil foregå ved hjælp af Mox-agenter.

Berigelsen af data fra autoritative kilder sikrer høj datakvalitet. At benytte autoritative, fællesoffentlige kilder på automatiseret vis har den positive effekt, at fejl ved manuelle indtastninger elimineres. En afledt effekt af integrationen med fællesoffentlige datakilder er, at AffaldVarme Aarhus bliver gjort opmærksomme på dårlige data i egne fagsystemer og på den baggrund kan foretage datarensing og skabe regler og procedurer for medarbejdernes fremtidige arbejde.

Den sidste etape i dataudvekslingen er, at LoRa sender data videre til brugergrænsefladen, således at medarbejderen kan danne sig et fuldstændigt overblik over en borgers engagement som hhv. varme- og affaldskunde. Denne integration er også foretaget ved hjæp af en Mox-agent, der, udover at oversætte data til brugergrænsefladens dataformat og i farten opsnappe ændringer i LoRa, også holder styr på de relationer, der opstår mellem dataobjekter i LoRa og i brugergrænsefladen, når en medarbejder opretter sager i brugergrænsefladen.

På sigt er det muligt, at endnu flere fagsystemer skal kobles til løsningen, hvilket fremgår af de stiplede bokse i illustrationen nedenfor som viser hele løsningen på et overordnet niveau:

De gule og blå systemer er afsender-systemerne, mens systemerne med den rødlige farve er den Lokale Rammearkitektur, som standardiserer og lagrer data, førend de bliver sendt videre til brugergrænsefladen øverst i billedet.

Systemet er sat i produktion med det ene fagsystem, nemlig KMD Easy Energi, medens udrulningen af Arosia afventer interne beslutninger i AffaldVarme Aarhus.

Projektet har opnået støtte fra KL’s rammearkitekturpulje, og forventningen er, at den forhøjede datakvalitet, genbrugen af fællesoffentlige data samt tidsbesparelsen i sagsbehandlingen vil returnere de spenderede kroner over tid.

1https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home.aspx?sc_lang=da

2https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Om-AffaldVarme-Aarhus.aspx?sc_lang=da

3http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/standarder

4http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Rammearkitektur/

6http://beta.rammearkitektur.dk/index.php/Kategori:MOX_agenter

Udviklerdag bød på virtuelt miljø, kommunikationskanaler og EU-Persondataforordningen

Magenta afholder to årlige udviklerdage, hvor medarbejderne nørder nye teknologier og diskuterer udviklingsprocesser. Medarbejderne har carte blanche til at træffe beslutninger om indførelse af nye arbejdsgange, teknologier og andet, der kan kvalificere og effektivisere vores arbejde.

Læs mere
Næste

Besøg os

Vi har kontorer i både Aarhus og København. Find vores adresser på kortet herunder.

Skriv os en mail på info@magenta.dk hvis du har kommentarer, spørgsmål eller noget helt tredje. Du kan også kontakte en af vores medarbejdere direkte vha. medarbejderoversigten her på siden.

Ledelse

Morten Kjærsgaard
Direktør
+45 3336 9696
mortenk@magenta.dk

Henrik Kirk Larsen
Kontorleder, Aarhus
+45 8177 1699
henrik@magenta.dk

Virksomhedsdetaljer

CVR: 25 05 29 43
Advokat og revisor: ADVOSION
Bank: Sparekassen Thy

Bankdetaljer

Reg.- og kontonr.: 9111-0002416522
BIC/Swift-kode: STHYDK21
IBAN-nummer: DK5091110002416522